معجزه


معجزه هر روز رخ میدهد
اما معجزه هایی که هرروز اتفاق می افتند از نگاه آدمی اتفاقاتی تکرار شدنی ست. خلق یک انسان معجزه ای هرروز ست که عادت به دیدن مدام آن تفکر به امر معجزه اسای خلقت را از بشر میگیرد. به واقع که امر الهی به ایجاد موجودی زنده، تکرار یادآوری وجود خالقی ست لایتناهی بخصوص که در ابتدای خلقت شرایط ایجاد یکسان است و در انتها به تعداد افراد بشر مرگها متفاوت.زهره مرداس
28.دی ماه93

/ 1 نظر / 17 بازدید
کوله پشتی

آدمي به خودي خود نمي افته اگر هم بيفته از سمتي مي افته کـه بـه خـــدا تکيه نکرده باشه[گل]