کافه ای دیگر

دیگر شلوغ شده
کافه دنج تنهاییها
هر کس اینجا به دنبال تو می گردد
و شاعرها هم در شعر
جز تو از کسی نمی گویند
وقتش رسیده دستت را بگیرم
و کافه دیگری پیدا کنم

زهره مرداس

/ 3 نظر / 35 بازدید
سپیده

حافظه خوب حافظه ای است که بداند چگونه امور بی اهمیت را فراموش کند.

رویای نیمه تمام

تو میروی و من می مانم با آرزوی روزهای خوب برای تو... برای شادی بی پایان برای خنده از ته دلت...