عشق شاید

شاید عشق
آن نگاهی نباشد
که در انتظارش روزها سر شد

شاید عشق
همان بوسه ای نباشد
که میان رویاها گم شد

نمی دانم
تا آمدن معشوق
چند کوچه قدم زدم؟

چند زمستان را راهی بهار کردم ؟
و عشق نیامد!

عطر چند گلبرگ را
به شمارش لحظه ی آمدن
پرپر کردم؟
 
راستی
شاید عشق چیز دیگری باشد

عشق شاید
هزار سادگی نادیده باشد

لحظه ای مهربانی

عشق شاید لبخندی
به هزار دلیل ساده باشد
که بر لبی می نشانی
و هزار پروانه شادی
در قلب تو پرپر می زنندزهره مرداس

/ 0 نظر / 32 بازدید