نیک بمانیم

فراز و فرود روزها در نهایت ابدیتی ست . و گذر از این فراز و فرودها بر هر موجودی در بطن زمان اجبار  و هر آنچه در این روزهای فانیِ جاری که بر این رهگذران ِروزهای در گذر عمر وارد می شود انتهایی ست ، پایانی .  پایان گاه عبوریست ،رفتنی ست از جایی، مکانی ، ذهنی یا قلبی. 


گذر ما و عبورمان از هر روز به روزی دیگر نقشی ست به یادگار بر لوح ماندگار ِعمر و ذهن ِزمان . آنچه بوده ایم بر الواح ذهن زمان و مردمانش حک کرده و گذشته ایم، چه نیک چه بد. بکوشیم به نیکی بمانیم در خاطره ها، که این ماییم که خلق می کنیم هر لحظه تصویری از خود که برخاسته از آنچه هستیم و خواهیم بود.
/ 1 نظر / 17 بازدید
فرزانه

[گل][گل]سلام دوست عزیزم.مطالبتون زیباست.مرسی که سرزدید[گل]